Головна | Мій профіль | Вихід Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS

Меню сайту
Locations of visitors to this page
Категории раздела
Мои статьи [2349]
Наш опрос
Ви впевнені у тому, що офіційна історія відповідає дійсності?
Всього відповідей: 485
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Статті » Мои статьи

Де НАШ Же­лез­но­горськ?!

Де НАШ Же­лез­но­горськ?!

Вік­тор Три­губ, ре­дак­тор жур­на­лу "Му­зеї Ук­ра­ї­ни"


Усе по­ча­ло­ся з дріб­ни­ці. Ано­нім­ні дів­чат­ка ме­ре­жі Фа­ке­бук без по­яс­нен­ня бло­ку­ва­ли про­філь жур­на­лу "Му­зеї Ук­ра­ї­ни". Піс­ля на­шо­го про­тес­ту по­ча­ли ви­ма­га­ти фо­тог­ра­фію пас­пор­та... Дер­жав­ної мо­ви не зна­ють і де­монс­тра­тив­но іг­но­ру­ють. Да­є­мо урок цим зай­дам. Це по­род­жен­ня шпи­гунсь­кої сис­те­ми Еше­лон вза­га­лі по­чу­ває се­бе в Ук­ра­ї­ні, як у зем­лях ес­кі­мо­сів – що з тих ту­біль­ців візь­меш. І без­ді­яль­ність ук­ра­їнсь­ких спец­служб на­во­дить на сум­ні дум­ки про то­таль­ну зра­ду і фак­тич­но від­кри­ту ро­бо­ту на іно­зем­ні дер­жа­ви.

 Про­від­на тран­сна­ці­о­наль­на кор­по­ра­ція, якою є Фа­ке­бук (ка­жуть, оці­не­на бл. 200 млрд. дол.), не здат­на від­кри­ти в Ки­є­ві пов­но­цін­но­го пред­став­ниц­тва! Ви­хо­дить ке­рує з Мос­кви… Не мо­жуть за­без­пе­чи­ти ук­ра­ї­но­мов­но­го сер­ві­су. Не спро­мог­ли­ся на­віть пе­рек­лас­ти біль­шість інс­трук­цій ук­ра­їнсь­кою мо­вою! Що вза­га­лі є пря­мим по­ру­шен­ням чин­но­го ук­ра­їнсь­ко­го за­ко­но­давс­тва! Ми не змог­ли знай­ти на їх ре­сур­сі жод­них ви­хід­них да­них – ні юри­дич­ної ад­ре­си, ні те­ле­фо­нів, емей­лів…

Фа­ке­бук ле­галь­но за­ре­єс­тро­ва­на в Ук­ра­ї­ні? Пла­тить по­дат­ки? Від­сут­ність ін­фор­ма­ції теж є по­ру­шен­ням!

Як­що ми за­хо­че­мо по­да­ти на них до су­ду за ви­мо­гу на­да­ти кон­фі­ден­цій­ні осо­бис­ті да­ні – на ко­го офор­млю­ва­ти по­зов?

Не тре­ба бу­ти ве­ли­ким ек­спер­том, аби ро­зу­мі­ти – че­рез па­ра­зи­тич­ні со­ці­аль­ні ме­ре­жі йде то­таль­ний збір осо­бис­тої ін­фор­ма­ції! По­ча­ток Но­во­го сві­то­во­го по­ряд­ку,що ско­ро­тить людс­тво до "зо­ло­то­го мі­льяр­ду".

Ре­єс­тру­ють­ся ді­ти, під­літ­ки. Вик­ла­да­ють свої фо­то, сві­тять дру­зів, ро­ди­чів, ве­дуть ін­тим­не лис­ту­ван­ня…

Швид­ко ді­ти ви­рос­та­ють, от­ри­му­ють ос­ві­ту, при­хо­дять в різ­ні струк­ту­ри, до­ся­га­ють ре­зуль­та­ту…

Ми не зди­ву­є­мо­ся, що в якийсь мо­мент до них мо­же прий­ти не­ви­раз­ний дя­дя з де­таль­ним до­сьє. Зро­зу­мі­ли, як спец­служ­би спрос­ти­ли со­бі жит­тя? Не НА­ШІ, не ук­ра­їнсь­кі спец­служ­би… А це вже під­па­дає під чіт­кі стат­ті НА­ШО­ГО за­ко­но­давс­тва – збір роз­ві­ду­валь­ної ін­фор­ма­ції, вер­бування та ін­ші шпи­гунсь­кі тер­мі­ни.

То що, тре­ба звер­та­ти­ся до на­шо­го до­ро­го­го пре­зи­ден­та з пи­тан­ням – як ук­ра­їнсь­кі спец­служ­би про­мор­га­ли та­кий мас­штаб­ний збір де­таль­ної ін­фор­ма­ції зак­ри­то­го ха­рак­те­ру про міль­йо­ни гро­ма­дян Ук­ра­ї­ни?! А се­ред них держ­служ­бов­ці, війсь­ко­ві, пра­ців­ни­ки обо­рон­них струк­тур, та ті ж са­мі си­ло­ви­ки, що не ду­же ро­зу­мі­ють­ся на тих тон­ко­щах. І хто те­пер во­ло­діє ті­єю ба­зою да­них? Вкон­так­ті, Од­нок­лас­ни­ки, Фа­ке­бук… Ін­ши­ми сло­ва­ми – ЦРУ, ФСБ, Мо­сад, роз­від­ка Па­пуа Но­вої Гві­неї…

В Ук­ра­ї­ні за­ли­ши­ла­ся конт­рроз­від­ка?! І чим, ок­рім охо­ро­ни ба­за­рів і кри­шу­ван­ням кон­тра­бан­ди, во­ни зай­ма­ють­ся? Що, не зна­ють, що крім пор­но­сай­тів і по­лі­тич­них ре­сур­сів у ме­ре­жі є ще щось?

Пи­тань біль­ше, ніж від­по­ві­дей.

А збір ін­фор­ма­ції що­до ін­фор­ма­цій­них па­ра­зи­тів із Фа­ке­бу­ку слід про­дов­жи­ти. Хо­ча, тут уже час від­кри­ва­ти кон­крет­ну кри­мі­наль­ну спра­ву. Шпи­гунс­тво, зда­єть­ся, не має тер­мі­ну дав­нос­ті…
То що ро­би­ти?

Про ро­сійсь­кі роз­роб­ки,сек­рет­не міс­то Же­лез­но­горськ уже прос­то не хо­че­мо зга­ду­ва­ти. Дав­но то бу­ло… Де НАШ Же­лез­но­горськ?!

http://pohlyad.com/index.php?id=22&tx_ttnews[tt_news]=4049&tx_ttnews[backPid]=8&cHash=7fdf3706d2
Категорія: Мои статьи | Додав: aistor (01.07.2011)
Переглядів: 653 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Поиск
Друзья сайта
 • [11.02.2017][Мои статьи]
  Комітет порятунку музеїв протестує! (128)
  [26.01.2017][Мои статьи]
  Excavations at Baturyn in 2016 (0)
  [04.09.2016][Мои статьи]
  Музей плакату представляє Юрія Неросліка (0)
  [12.07.2016][Мои статьи]
  РОЗКОПКИ У БАТУРИНІ 2015 РОКУ. РЕКОНСТРУКЦІЇ КІМНАТ ПАЛАЦУ МАЗЕПИ (0)
  [06.01.2016][Мои статьи]
  РОЗКОПКИ ГЕТЬМАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ БАТУРИНА У 2014-2015 РОКАХ (0)
  [18.12.2015][Мои статьи]
  Гармату Мазепи "Лев" вкрали з Кремля?! (0)
  [15.12.2015][Мои статьи]
  Аліна Певна: «Маріуполь – туристична та культурна Мекка Донеччини» (0)
  [14.12.2015][Мои статьи]
  "Відчуй Україну":Столичные живописцы привезли в Мариуполь пейзажи (0)
  [08.12.2015][Мои статьи]
  Відчуй Україну! - Маріуполь (0)
  [07.12.2015][Мои статьи]
  Мистецька акція «Відчуй Україну» стартує в АТО! (1)

  Каталог статей

  Міні-чат
 • Copyright MyCorp © 2024
  Зробити безкоштовний сайт з uCoz